പാരമ്പര്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ ഭംഗിയും അഭിമാനവും ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുകയും ലോകത്തിന് മുമ്പില്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ദേശീയ ദിനാഘോഷ പരിപാടികളിലൂടെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.

UAE

SAUDI ARABIA

OMAN

QATAR

KUWAIT