കൊവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടിയെന്നും കോണ്‍സുലേറ്റിന് കീഴിലുള്ള വി എഫ് എസ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും കോണ്‍സുലേറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.

UAE

SAUDI ARABIA

OMAN

QATAR

KUWAIT

Latest news

// Wrap every letter in a span var textWrapper = document.querySelector('.ml10 .letters'); textWrapper.innerHTML = textWrapper.textContent.replace(/\S/g, "$&"); anime.timeline({loop: true}) .add({ targets: '.ml10 .letter', rotateY: [-90, 0], duration: 1300, delay: (el, i) => 45 * i }).add({ targets: '.ml10', opacity: 0, duration: 1000, easing: "easeOutExpo", delay: 1000 });