മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് രണ്ട് കോഴിക്കോട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി.

FOCUS POINT