ഒരാണ്ടിനിപ്പുറം കെ എം ബിയെ ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍

ബഷീറിന്റെ വിയോഗത്തിന് ഒന്നാമാണ്ട് തികയുന്ന ഈ ദിനത്തിലും കേസിലെ അട്ടിമറികള്‍ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഖേദകരമാണ്. നമ്മുടെ നിയമപാലന വ്യവസ്ഥയെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭുത്വം ബന്ദിയാക്കുമ്പോള്‍ ഇതെങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും?

കുറ്റബോധത്തിന്റെ ഒരു കണികയെങ്കിലും…

"അങ്ങയുടെ മനസില്‍ കുറ്റബോധത്തിന്റെ ഒരു കണികയെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ബഷീറിന്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്നു കാണണം. അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം സാർ..."

Latest news