എറണാകുളത്തെ കണക്കും ഭൂമിശാസ്ത്രവും

ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ ഏറെ നിർണായകമായ എറണാകുളത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ, മണ്ഡലം അധികവും കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസിനൊപ്പമാണ്.

അനന്തപുരിയുടെ ചരിത്രം

1957ൽ രണ്ടാം ലോക്‌സഭയിലെത്തിയത് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച ഈശ്വര അയ്യർ, തോൽപ്പിച്ചതാകട്ടെ തിരുകൊച്ചി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പി എസ് പിയിലെ പട്ടം താണുപിള്ളയെയും. #Thiruvananthapuram #Constituency #Election #History

Latest news