ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽ ഒഴിവ്

Posted on: June 20, 2019 1:31 pm | Last updated: June 20, 2019 at 1:31 pm

തിരുവനന്തപുരം: ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറേറ്റിൽ പി എം എ വൈ (ജി) സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഐ ടി പ്രൊഫഷണലിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഐ ടി/കംമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലെ ബിടെക്/എം സി എ യോഗ്യതയും, കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേതരത്തിലുളള ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പരിചയമുളളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. വിശദ വിവരങ്ങൾ www.rdd.kerala.gov.in  വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. അപേക്ഷകൾ ജൂൺ 26 അഞ്ചിനു മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം നന്തൻകോട് സ്വരാജ് ഭവനിലെ ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറേറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കണം.