ഇംപെക്സ് എൽ ഇ ഡി ടിവികൾക്ക് നാല് വർഷ വാറണ്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു

നവംബർ എട്ട് മുതൽ ജനുവരി 31 വരെ വാങ്ങുന്ന എൽ ഇ ഡി ടി വികൾക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക.