സ്‌കൂള്‍ കായികോത്സവം: എറണാകുളത്തെ പിന്തള്ളി പാലക്കാടിന് കിരീടം