അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഒഴിവ്‌

Posted on: September 10, 2019 3:29 pm | Last updated: September 20, 2019 at 8:02 pm

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ തൃശൂർ വെള്ളാനിക്കരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ കോളജിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറുടെ (ഫിസിക്കൽ എജ്യുക്കേഷൻ) ഒഴിവുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർഥികൾ സെപ്തംബർ 20ന് രാവിലെ പത്തിന് കോളജിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കണം. വിവരങ്ങൾക്ക് www.kau.in, www.cohvka.kau.in സന്ദർശിക്കുക. ഫോൺ: 0487 2438302.