സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

Posted on: July 17, 2019 7:50 pm | Last updated: September 20, 2019 at 8:07 pm

സെന്റർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരളയുടെ കീഴിൽ മണ്ണന്തലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ മുഖ്യ കേന്ദ്രത്തിലും ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും സെപ്റ്റംബറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലന ക്ലാസ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

📌 ആഗസ്റ്റ് 18ന് രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നുവരെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ

💻 ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ 14.08.2019 5pm വരെ
🌐 www.ccek.org

🏷 രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫീസ് 200 രൂപ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:
1️⃣ തിരുവനന്തപുരം
0471-2313065, 2311654, 8281098867
2️⃣ പൊന്നാനി
0494-2665489, 8281098868
3️⃣ പാലക്കാട്
0491-2576100, 8281098869
4️⃣ കോഴിക്കോട്
0495-2386400, 8281098870
5️⃣ കല്യാശ്ശേരി 8281098875
6️⃣ കൊല്ലം 9446772334