ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റിംഗ് ട്രാക്കാണ് ആസ്ത്രേലിയക്കെതിരെ ലഭിച്ചത്

ശ്രീലങ്കൻ നായകൻ
Posted on: June 17, 2019 1:16 pm | Last updated: June 17, 2019 at 1:16 pm
ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബാറ്റിംഗ് ട്രാക്കാണ് ആസ്ത്രേലിയക്കെതിരെ ലഭിച്ചത്. പക്ഷേ, അത് മുതലാക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ കളഞ്ഞുകുളിച്ചു.

ദിമുത് കരുണരത്നെ
ശ്രീലങ്കൻ നായകൻ