സിവില്‍ സര്‍വ്വീസ്: ഫീസ് റീ ഇംബേഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാം

Posted on: January 17, 2019 1:28 pm | Last updated: January 17, 2019 at 1:28 pm

അഖിലേന്ത്യാ സിവില് സര്വ്വീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യന്, ബുദ്ധ, സിഖ്, പാഴ്സി, ജൈനര് എന്നീ ന്യൂനപക്ഷ മത വിഭാഗങ്ങളില്പ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് കോഴ്സ് ഫീസും, ഹോസ്റ്റല് ഫീസും റീ ഇംബേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

📌 കോഴ്സ് ഫീസായി പരമാവധി 20,000 രൂപയും ഹോസ്റ്റല്ഫീസായി പരമാവധി 10,000 രൂപയുമാണ് നല്കുന്നത്.
📌 അപേക്ഷകര് കേരള സിവില് സര്വ്വീസ് അക്കാദമി, ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കരിയര് റിസര്ച്ച്-പൊന്നാനി, യൂണിവേഴ്സിറ്റികള് നടത്തുന്ന പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള്തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില് സിവില് സര്വ്വീസ് പരിശീലനം നടത്തുന്നവരും നോണ് ക്രീമിലിയര് പരിധിയില്ഉള്പ്പെടുന്നവരുമായിരിക്കണം.
📌 വിദ്യാര്ത്ഥി പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം നേരിട്ടു നടത്തുന്ന ഹോസ്റ്റലുകളിലും, സ്ഥാപന മേധാവി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലുകളില് നിന്ന് പഠിക്കുന്നവര്ക്കും ഹോസ്റ്റല് സ്‌റ്റൈപ്പന്റിന് അപേക്ഷിക്കാം. അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളില് ഫീസ് അടച്ചതിന്റെ അസ്സല് രസീതില്വിദ്യാര്ത്ഥി പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവിയുടെ മേലൊപ്പ് പതിക്കണം.
📌 അപേക്ഷകരുടെ വാര്ഷിക വരുമാനം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയില് കവിയരുത്. ബി.പി.എല്. വിഭാഗത്തില്പ്പെടുന്ന അപേക്ഷകര്ക്ക് മുന്ഗണന.
📌 80% അനുകൂല്യം മുസ്ലീം വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും, 20% മറ്റു ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തില്പ്പെടുന്നവര്ക്കുമായിരിക്കും.
📌 അപേക്ഷകര്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ദേശസാല്കൃത ബാങ്കില്അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

📌 ഓണ്ലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം
www.minoritywelfare.kerala.gov.in
📌 അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി ആറ് വരെ സ്വീകരിക്കും.
📌 രജിസ്ട്രേഷന് പ്രിന്റ് ഔട്ടും മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകളും ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തില്ഫെബ്രുവരി 18 നകം എത്തിക്കണം.

കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക്: 0471-2300524