ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിന് വിദേശ പഠനത്തിന് ധനസഹായം

Posted on: November 29, 2018 11:22 am | Last updated: November 29, 2018 at 11:25 am

തിരുവനന്തപുരം: ഒ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഉന്നത പഠനനിലവാരം പുലർത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളിൽ മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീയറിംഗ്/പ്യുവർ സയൻസ്/അഗ്രിക്കൾച്ചർ/സോഷ്യൽ സയൻസ്/നിയമം/മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സുകളിൽ (പി.ജി, പി.എച്ച്.ഡി) കോഴ്‌സുകൾ മാത്രം) ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നതിന് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് ഓവർസീസ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

📌 കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം ആറു ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത്.

📌 അപേക്ഷാഫാറത്തിന്റെ മാതൃകയും, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും വിശദവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനും www.bcdd.kerala.gov.in ൽ ലഭ്യമാണ്.

📌 പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും ഡിസംബർ 15 നകം ഡയറക്ടർ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്, അയ്യങ്കാളി ഭവൻ, നാലാം നില, കനക നഗർ, വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം-3 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം.

📌 പദ്ധതിക്ക് നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം അപേക്ഷിച്ചവർ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.