മൂന്ന് തറാവീഹ്‌ നമസ്ക്കാരങ്ങളിൽ ഒരു ഖതം ഓതി ഇമാം അത്ഭുതമാകുന്നു

Posted on: May 31, 2017 4:40 pm | Last updated: May 31, 2017 at 5:19 pm

ജിദ്ദ : ഖമീസ്‌ മുഷൈത്തിലെ ജാമി അ  അൽ കബീറിലെഇമാം ശൈഖ്‌ അഹ്മദ്‌ ഹവാശി പതിവ്‌ പോലെ കഴിഞ്ഞമൂന്ന് തറാവീഹ്‌ നമസ്ക്കാരങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർ ആൻമുഴുവനായും ഓതിത്തീർത്തു.‌

സുബ്‌ ഹ്‌ നമസ്ക്കാരത്തിന്റെ അൽപ്പം മുംബാണുസുദീർഘമായ തറാവീഹ്‌ നമസ്ക്കാരംഅവസാനിക്കാറുള്ളത്‌.

റമളാൻ പൂർത്തിയാകുംബോഴേക്കും 10 തവണ ഖുർ ആൻമുഴുവനായും ഓതിത്തീർക്കലാണു ശൈഖിന്റെ കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിലുള്ള രീതി‌.