ഹജ്ജ് 2016 അക്കമഡേഷന്‍ കാറ്റഗറി മാറിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്‌

Posted on: June 10, 2016 5:18 am | Last updated: June 10, 2016 at 12:19 am
SHARE

കോഴിക്കോട്: 2016ലെ ഹജ്ജിന് മക്കത്തെ അക്കമഡേഷന്‍ കാറ്റഗറി മാറ്റുന്നതിന്നായി സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസില്‍ ഈ മാസം രണ്ട് വരെ ലഭിച്ച അപേക്ഷകരുടെ അക്കമഡേഷന്‍ കാറ്റഗറി സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭ്യര്‍ഥന പ്രകാരം ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മാറ്റിയവരുടെ കവര്‍ നമ്പറുകള്‍ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
ഗ്രീന്‍ കാറ്റഗറിയില്‍ നിന്ന് അസീസിയ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറിയവര്‍
KLR-181-2-0, KLR-348-4-0, KLR-520-2-0, KLR-636-2-0, KLR-665-2-0, KLR-775-3-0, KLR-884-2-0, KLR-1020-2-0, KLR-1049-3-0, KLR-1076-2-0, KLR-1084-2-0, KLR-1087-2-0, KLR-1148-2-0, KLR-1191-3-0, KLR-1271-2-0, KLR-1404-2-0, KLR-1505-2-0, KLR-1609-3-0, KLR-1626-2-0, KLR-1752-3-0,KLR-1807-2-0, KLR-1889-5-0, KLR-1971-1-0, KLR-1981-2-0, KLR-2126-2-0,KLR-2152-2-0, KLR-2156-3-0, KLR-2424-1-0, KLR-2631-2-0, KLR-2656-2-0, KLR-2668-3-0, KLR-2686-2-0, KLR-2744-2-0, KLR-2909-2-0, KLR-2913-2-0, KLR-2939-2-0, KLR-2997-1-0, KLR-3131-1-0, KLR-3194-2-0, KLR-3287-2-0, KLR-3328-3-0, KLR-3382-2-0, KLR-3507-3-0, KLR-3873-2-0, KLR-3935-2-0, KLR-4094-2-0, KLR-4354-2-0, KLR-4409-2-0, KLR-4455-1-0, KLR-4545-1-0, KLR-4714-2-0, KLR-5006-2-0, KLR-5022-2-0, KLR-5805-2-0, KLR-5816-4-0, KLR-5839-4-0, KLR-5879-2-0, KLR-5967-3-0, KLR-6069-2-0, KLR-6095-3-0, KLR-6111-1-0, KLR-6142-2-0, KLR-6382-2-0, KLR-6474-4-0, KLR-6502-3-0, KLR-6966-1-0, KLR-7020-2-0, KLR-7097-5-0, KLR-7179-4-0, KLR-7221-4-0, KLR-7329-2-0, KLR-7368-2-0, KLR-7449-5-0, KLR-7866-2-0, KLR-7974-2-0, KLR-8135-1-0, KLR-8154-2-0, KLR-8249-3-0, KLR-8302-1-0, KLR-8432-1-0, KLR-8902-2-0, KLR-9181-2-0, KLR-9198-5-0, KLR-9223-4-0, KLR-9327-3-0, KLR-9670-2-0, KLR-10497-2-0, KLR-11069-2-0, KLR-11124-2-0, KLR-11185-2-0, KLR-11444-2-0, KLR-11446-2-0, KLR-11468-2-0, KLR-11473-4-0, KLR-11547-4-0, KLR-11600-2-0, KLR-11747-2-0, KLR-11776-3-0, KLR-12403-2-0, KLR-12502-3-0, KLR-12585-2-0, KLR-13052-2-0, KLR-13155-2-0, KLR-13216-2-0, KLR-13234-1-0, KLR-13262-1-0, KLR-13268-5-0, KLR-13331-2-0, KLR-13341-3-0, KLR-13349-2-0, KLR-13400-2-0, KLR-13438-1-0, KLR-13455-3-0, KLR-13688-4-, KLR-14387-2-0, KLR-14399-2-0, KLR-14412-2-0, KLR-14444-4-0, KLR-14478-2-0, KLR-14511-2-0, KLR-14538-2-0, KLR-14539-2-0, KLR-14727-2-0, KLR-14802-2-0, KLR-14830-2-0, KLR-14903-2-0, KLR-14924-2-0, KLR-14997-2-0, KLR-15088-2-0, KLR-15149-2-0, KLR-15179-2-0, KLR-15354-2-0, KLR-15428-2-0, KLR-15598-2-0, KLR-15691-2-0, KLR-15833-2-0, KLR-15908-2-0, KLR-16035-2-0, KLR-16091-3-0, KLR-16159-2-0, KLR-16172-2-0, KLR-16369-2-0, KLR-16430-3-0, KLR-16438-2-0, KLR-16540-2-0, KLR-16577-2-0, KLR-16654-4-0, KLR-16680-2-0, KLR-16722-2-0, KLR-16727-2-0, KLR-16911-2-0, KLR-17263-2-0, KLR-17579-2-0, KLR-17787-2-0, KLR-17868-3-0, KLR-17919-2-0, KLR-18529-2-0, KLR-18768-2-0, KLR-20977-2-0, KLR-21609-2-0, KLR-21937-3-0, KLR-23329-2-0, KLR-23342-2-0, KLR-23438-4-0, KLR-24792-2-0, KLR-25168-2-0, KLR-25239-2-0, KLR-26983-2-0, KLR-27999-2-0, KLR-28094-2-0, KLR-30113-2-0, KLR-30359-2-0, KLR-30918-3-0, KLR-31359-3-0, KLR-31477-2-0.
അസീസിയില്‍ നിന്ന്
ഗ്രീനിലേക്ക് മാറിയവര്‍
KLR-64-2-0, KLR-121-2-0, KLR-154-2-0, KLR-216-3-0, KLR-547-2-0, KLR-674-2-0, KLR-675-2-0, KLR-841-2-0, KLR-1638-3-0, KLR-1858-3-0, KLR-2271-2-0, KLR-2944-2-0, KLR-3191-3-0, KLR-4276-3-0, KLR-4645-2-0, KLR-6079-2-0, KLR-6395-2-0, KLR-6992-2-0, KLR-7321-1-0, KLR-8323-2-0, KLR-8376-2-0, KLR-9036-2-0, KLR-10207-2-0, KLR-10292-2-0, KLR-10357-2-0, KLR-10439-2-0, KLR-11127-1-0, KLR-11435-2-0, KLR-12433-2-0, KLR-12507-2-0, KLR-12849-3-0, KLR-13286-4-0, KLR-13290-2-0, KLR-14571-2-0, KLR-14721-4-0, KLR-14799-1-0, KLR-14808-2-0, KLR-15459-2-0, KLR-15614-2-0, KLR-17006-2-0, KLR-18641-3-0, KLR-21355-2-1, KLR-23137-2-0, KLR-25232-3-0,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here