ഹജ്ജ്: വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലെ 133 പേര്‍ക്ക് കൂടി അവസരം

Posted on: June 25, 2015 5:59 am | Last updated: June 25, 2015 at 12:59 am

hajjകോഴിക്കോട്: ഈ വര്‍ഷത്തെ ഹജ്ജ് കര്‍മത്തിന് കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി മുഖേന അപേക്ഷിച്ച് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട 133 പേര്‍ക്ക് കൂടി പുതുതായി അവസരം ലഭിച്ചു. ഇതോടെ വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് നമ്പര്‍ 357 വരെയുള്ളവര്‍ക്ക് ഹജ്ജിന് അനുമതിയായി.
പുതുതായി തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര്‍ വിദേശ വിനിമയ സംഖ്യയിനത്തിലും, അഡ്വാന്‍സ് വിമാനച്ചാര്‍ജ്ജ് ഇനത്തിലുമായി യഥാക്രമം ഗ്രീന്‍ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവര്‍ 2,12,820 രൂപയും, അസീസിയ കാറ്റഗറിക്കാര്‍ 1,80,100 രൂപയും അടക്കണം.
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയോ FEE TYPE-25 (A/c. No 32175020010) /—യൂനിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയോ (A/c. No 318702010406009) ഏതെങ്കിലും ശാഖയിലാണ് പണം അടക്കേണ്ടത്. പണം അടക്കുന്നതിനുള്ള പേ-ഇന്‍-സ്ലിപ്പ്, www.hajcommittee. gov.in, www.keralahajcommittee.org എന്നീ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അതാത് പ്രദേശത്തെ ട്രെയിനര്‍മാരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കും. പേ-ഇന്‍-സ്ലിപ്പില്‍ കവര്‍ നമ്പറും, ബാങ്ക് റഫറന്‍സ് നമ്പറും, മുഴുവന്‍ അപേക്ഷകരുടെ പേരും അടക്കുന്ന തുകയും വ്യക്തമായി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ ലഭിച്ച കാറ്റഗറി പ്രകാരമുള്ള തുക തന്നെ അടക്കണം. പണമടച്ചതിന് ശേഷം, പേ-ഇന്‍-സ്ലിപ്പിന്റ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്കുള്ള ഒറിജിനലും അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പിയും, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍, കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി, കാലിക്കറ്റ് എയര്‍പോര്‍ട്ട് (പി.ഒ), മലപ്പുറം – 673647 എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കേണ്ടതാണ്. പേ-ഇന്‍-സ്ലിപ്പിന്റെ അപേക്ഷകനുള്ള കോപ്പി (Pilgrim copy) അപേക്ഷകന്‍ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട തും ഹജ്ജ് യാത്രാ സമയത്ത് കൈവശം കരുതേണ്ടതുമാണ്. പുതുതായി അവസരം ലഭിച്ചവരുടെ കവര്‍ നമ്പറുകള്‍:-
KLR- 16276-2-0,10482-2-0,4001-1-0, 10315-2-0, 16273-2-0, 767-3-0, 4032-2-0, 1126-2-0, 12691-1-0, 14734-2-0, 5071-5-0, 2571-5-0, 17023-3-0, 2465-2-0, 13980-2-0, 14973-4-0, 13769-2-0, 14432-1-0, 10023-3-0, 2532-2-0, 5197-2-0, 535-2-0, 8374-4-0, 1756-1-0, 15544-3-0, 12073-2-0, 14575-1-0, 1669-2-0, 15863-3-0, 2506-4-0, 4513-4-0, 10665-4-0, 1660-2-0, 12362-2-0, 16278-2-0, KLR- 4045-1-0, KLR- 3138-2-0, 4325-2-0, 14431-3-0, 17104-2-0, 14354-1-0, 1540-2-0, 9129-2-0, 10712-3-0, 19003-2-0, 10896-2-0, 8567-1-0, 4134-1-0, 15809-3-0, 12299-2-0, KLR- 15193-4-0, 5170-3-0, 13731-2-0, 10751-4-0, 282-1-0, 8768-2-0, 14263-2-0.