ആലത്തൂര്‍ സ്വാമിദുരൈ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം മൂന്നിന്

Posted on: November 1, 2014 12:36 pm | Last updated: November 1, 2014 at 12:36 pm

വടേരി: പി കെ ബിജു എം പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫി നിും അനുവദി 126 ലം രൂപയുപയോഗി് നിമി ആലൂ സ്വാമിദുരൈ കുടിവെ പതി ഉദ്ഘാടന സമായി. മൂിന് രാവിലെ 11 ന് പി കെ ബിജു എം പി പതി നാടിന് സമിും. ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഫി നിും ഡാം ഉപയോഗെടുി പികജാതി കുടുംബ് മാത്രമായി നടിലാു ആദ്യ കുടിവെ പതിയാണ് സ്വാമിദുരൈ കുടിവെളള പതി.
ആലൂ ഗ്രാമപായി െഅധീനതയിലുതാണ് വീഴുമലയിലെ സ്വാമിദുരൈ ഡാം. പികജാതി കോളനികളിലെ രൂമായ കുടിവെളള ാമിന് ശാശ്വത പരിഹാരമെ നിലയിലാണ് പതി. ആലൂ ഗ്രാമപായിലെ 7,8,9,10,11 വാഡുകളിലു9 പികജാതി കോളനികളിലെ 510 കുടുംബ ഉെടെ 3600 പേ് കുടിവെളളം ലഭ്യമാകും. ആലൂ ഗ്രാമപായിലെ വി.കെ.നഗ, കിഴകാട്, പൊകാട്, ചൊെ, പിാറു്, പുുളം ചെറുത്, പുുളം വലുത്, കാമൂിാട്, വാവേലി, കറ്, കൂരോട്, ാറ്, പൊിമട, കുാട്, വാലിറ്, കേരളറ് എീ 16 കോളനികളിലെ 2000 പേ് പതിയുടെ പൂിയായ ഒാം ഘി കുടിവെളളം ലഭ്യമാകും. രാംഘവും പൂീകരിുതോടെ ആലൂ പായിലെ 19 പികജാതി കോളനികളിലു 350 പികജാതി കുടുംബ ഉെടെ 510 കുടുംബളിലെ 3600 പേ് പൂ തോതി കുടിവെം ലഭ്യമാകും.