ഗവ:ഐ.ടി.ഐയില്‍ ലിഫ്റ്റ് ഇറക്ടര്‍ കോഴ്‌സ്

Posted on: December 16, 2018 6:00 pm | Last updated: December 16, 2018 at 12:21 pm

കുഴല്മന്ദം ഗവ: ഐ.ടി.ഐ യില് 2019 ജനുവരി രണ്ടിന് ആരംഭിക്കുന്ന ലിഫ്റ്റ് ഇറക്ടര് കോഴ്‌സില് പ്രവേശനത്തിനുളള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

📌 മൂന്നു മാസം ദൈര്ഘ്യമുളള കോഴ്‌സില് പ്രാക്ടിക്കലിനു പ്രാധാന്യം നല്കി ഒരു ലിഫ്റ്റ് പൂര്ണമായും ഫിറ്റുചെയ്യാന്പഠിപ്പിക്കുന്നു.
📌 തൊഴില് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സൗകര്യം ചെയ്തുകൊടുക്കും.
📌 18 തികഞ്ഞ പ്ലസ് ടു കാര്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 

കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക്
☎‍ 0492-2273888
📱 9446360105