മനോഹരമായൊരു മീലാദ് റാലിയും, ഗ്രാന്റ് അസംബ്ലിയും -VIDEO

Posted on: November 19, 2018 8:05 pm | Last updated: November 19, 2018 at 8:08 pm

പ്രൗഢവും വർണ്ണാഭവുമായ കൊല്ലം ഖാദിസിയ്യ ഗ്രാൻഡ് അസ്സംബ്ലിയും മീലാദ്‌ സന്ദേശ റാലിയും