ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിന്റെ പൂർണരൂപം

ധനമന്ത്രി തോമസ് എെസക്കിന്റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൻെറ പൂർണരൂപം

Posted on: July 8, 2016 2:04 pm | Last updated: July 8, 2016 at 2:04 pm

[pdf-embedder url=”http://sirajlive.com/wp-content/uploads/2016/07/budget-2016.pdf”]