മര്‍കസ് ശരീഅത്ത് കോളജ്, കുല്ലിയ്യ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on: June 20, 2015 12:43 am | Last updated: June 20, 2015 at 12:43 am

കാരന്തൂര്‍: മര്‍കസു സ്സഖാഫത്തി സ്സുന്നിയ്യ ശരീഅത്ത്, കുല്ലിയ്യ കോളജുകളുടെ 2014-15 വര്‍ഷത്തെ ഫൈനല്‍ പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
മൗലവി കാമില്‍ സഖാഫി കോഴ്‌സ് (തഖസ്സുസ്) ഒന്നാം റാങ്ക് അഹമ്മദ് മമ്പീതി, രണ്ടാം റാങ്ക് ശിഹാബുദ്ദീന്‍ പെരിയശോല, മൂന്നാം റാങ്ക് മുഹമ്മദ് ജുനൈദ് കണ്ണൂര്‍.
മൗലവി ഫാസില്‍ സഖാഫി കോഴ്‌സ് (മുത്വവ്വല്‍) ഒന്നാം റാങ്ക് മര്‍സൂഖ് എലാങ്കോട്(ഐ എ എസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി), രണ്ടാംറാങ്ക് ഖുബൈബ് അയങ്കലം, മൂന്നാം റാങ്ക് മുഹമ്മദ്‌സാലിഹ് പള്ളിക്കുന്ന്. മൗലവി ഫാസില്‍ സഖാഫി കോഴ്‌സ്(കുല്ലിയ്യ ഉസ്വൂലുദ്ദീന്‍) കലന്തര്‍ അലി സുരിബൈല്‍ ഒന്നാം റാങ്ക്,സി.കെ മുഹമ്മദ് ബശീര്‍ സ്വലാത് നഗര്‍ രണ്ടാം റാങ്ക്, അഹ്മദ് രിഫാഈ കാസര്‍കോട് മൂന്നാം റാങ്ക്.
(കുല്ലിയ്യ ശരീഅഃ) സുഹൈല്‍ ആറളം ഒന്നാം റാങ്ക്, അഹ്മദ് റഊഫ് ബല്ലൂര്‍ രണ്ടാം റാങ്ക്, നവാസ് വെളിയങ്കോട് മൂന്നാം റാങ്ക്.
(കുല്ലിയ്യ ലുഗഃ അറബിയ്യഃ) മുഹമ്മദ് ഫാളില്‍ യു.പി ഒന്നാം റാങ്ക്, ജമീല്‍ അഖ്തര്‍ വെ.ബംഗാള്‍ രണ്ടാം റാങ്ക്, അഹ്മദ് ശബ്ബീരി ബീഹാര്‍ മൂന്നാം റാങ്ക്.
വിജയികളുടെ റജിസ്റ്റര്‍ നമ്പര്‍
2,15,18,19,23,24,27,32,37,38,39,40,
41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,
55,56,59,60,62,63,65,69,71,72,73,78,
81,90,91,96,155,344,345,350,378,387,
393,398,405,421,434,455,457,458,465,
485,486,509,533,545,579,585,592,595,
599,610,614,620,621,622,623,624,625,
626,636,637,638,639,640,641,645,647,
652,653,654,655,656,657,658,660,661,
662,670,679,681,682,683,684,685,686,
687,688,689,690,691,693,695,697,699,
708,709,710,714,716,722,727,728,732,733,
734,735,736,737,738,739,740,741,742,743,
744,745,747,748,749,750,753,754,759,760,
761,762,763,765,769,770,771,772,773,
774,775,776,777,778,779,780,781,785,
787,792,793,794,795,796,797,798,
799,800,802,803,804,805,806,807,
822,823,824,826,827,828,830,831,832,
833,835,837,850,851,854,855,
856,858,859,860,861,864,866,867,
871,872,873,874,875,877,878,881,
883,884,885,887,889,890,892,
916,921,922,923,924,925,926,928,
929,930,931,932,933.
സെക്കന്റ് ക്ലാസ്
1,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,21,22,25,26,
28,29,33,34,42,53,57,58,61,64,66,67,
68,70,74,75,76,77,79,80,82,85,86,
87,89,92,93,94,95,99,101,102,105,107,
108,109,110,111,112,118,119,120,126,
130,131,135,144,152,156,160,161,167,
170,182,215,246,320,325,326,327,
337,338,339,340,342,347,348,349,358,
364,369,372,375,381,386,389,390,396,
397,400,401,403,404,409,416,417,419,
433,435,436,438,452,454,456,463,467,
468,476,477,478,479,481,484,487,
498,505,510,512,531,538,541,550,551,
554,578,586,588,596,600,603,608,615,
616,627,628,629,631,632,642,643,
644,646,659,663,664,665,667,674,
678,680,682,698,712,715,718,719,720,
726,731,746,751,752,755,764,766,
782,789,801,808,809,829,836,838,
840,841,842,847,848,852,853,
857,862,865,870,876,906,909,913,927.
തേര്‍ഡ്് ക്ലാസ്
7,14,17,20,30,31,35,36,83,84,88,97,
103,104,106,113,114,115,116,117,121,122,
123,124,125,127,128,129,132,134,136,137,
138,139,140,141,142,143,145,146,147,148,
149,150,151,154,158,159,162,163,165,
166,168,171,173,174,175,176,178,180,
181,183,184,185,187,188,189,190,191,192,
193,196,197,199,200,202,203,204,205,
206,207,208,209,210,211,212,213,
219,221,222,227,229,230,231,232,
239,240,242,250,254,258,277,278,294
,302,322,323,324,328,329,330,331,
332,335,336,341,346,351,352,353,354,
355,356,357,359,360,361,362,363,
365,366,370,373,374,377,379,380,382,
383,391,392,394,395,399,402,406,407,410,
413,415,418,420,422,423,424,425,426,
427,430,431,440,445,446,447,448,449,
450,451,453,459,460,461,462,466,
469,470,471,472,473,475,480,482,488,
489,490,491,493,494,496,497,499,
500,501,502,503,504,506,507,508,511,
513,514,515,518,519,520,521,525,
526,530,532,535,536,539,542,543,
544,546,547,552,553,557,558,559,
560,561,562,563,566,567,569,570,571,
572,574,575,576,584,589,590,594,601,
605,606,609,611,613,617,618,630,633,
634,635,648,650,651,671,672,673,
677,696,700,711,721,723,730,
767,783,786,791,810,811,813,821,
843,863,868,891,910,918.
8,98,133,153,157,164,169,172,177,179,
194,195,198,201,214,217,218,220,223,
224,225,226,228,233,234,235,236,
237,238,241,243,244,245,247,248,
249,251,252,253,255,256,257,259,
260,261,262,263,264,266,267,268,
269,270,271,272,273,274,275,279,
280,281,282,283,284,285,286,287,
288,289,290,291,292,293,295,296,
299,305,307,309,310,311,312,314,315,
316,321,333,334,343,367,371,385,
388,408,411,412,414,428,429,432,444,
483,492,495,516,528,534,540,548,
549,555,556,568,577,580,581,582,
583,587,591,597,602,607,612,649,
675,703,704,713,725,729,758,812,816,
817,819,845,869,879,902,903,904,
905,907,908,911,912,915,917,919,
920,935,936,937,939,940,941,942,
943,944,945,946,947,948,949,950,
951,952,953,954,955,956,957,958.
കുല്ലിയ്യ വിജയികളുടെ നമ്പര്‍ :-
ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷന്‍
969,972,1000,1069,1070,1107,1108,1153, 1192,1208,1209,1239,1258,1267,1280,1289, 1307,1325,1329,1331,1348,1351,
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്
965,966,967,970,971,973,974, 992,993,995,997,998,999,1004, 1027,1071,1074,1109,1110,1114,1117, 1148,1158,1159,1161,1166,1184,1185, 1188,1190,1191,1193,1194,1195,1196, 1197,1198,1199,1200,1201,1202,1203, 1204,1205,1206,1207,1210,1211,1212, 1213,1214,1215,1216,1217,1218, 1221,1225,1228,1231,1233,1240,1241,1243, 1250,1263,1265,1268,1270,1271,1272,1277, 1279,1281,1282,1286,1288,1291,1301,1302, 1306,1308,1324,1326,1338,1339,1341,1342, 1344,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358, 1359,1360,1365,1366,1367,1368,1369,1370, 1373,1374,1378,1383,1385,1386,1387,1393, 1394,1403,1404,1405,1407,1413,1415,1416.
സെക്കന്റ് ക്ലാസ്സ് : 975,994,996, 1002,1030,1033,1073,1079,1111,1118,1119, 1162,1163,1186,1187,1230,1232,1234,1235, 1236,1238,1242,1246,1247,1248,1253,1274, 1276,1287,1294,1319,1321,1323,1328,1346, 1372,1375,1376,1380,1389,1396,1410,1412,1417
തേര്‍ഡ് ക്ലാസ്സ് : 1001,1120,1165, 1229,1244,1309,1397,1409