കാലിക്കറ്റ് ബിരുദപ്രവേശനം; നാലാം അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on: July 7, 2019 1:47 pm | Last updated: September 20, 2019 at 8:08 pm

 

📌 കാലിക്കറ്റ് സര്വകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള കോളേജുകളിലേക്ക് ബിരുദ പ്രവേശനത്തിനുള്ള നാലാം അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജൂലായ് ഒമ്പതിനകം അഡ്മിഷന് എടുക്കണം.

📌 ആദ്യമായി അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചവരെല്ലാം മാന്ഡേറ്ററി ഫീസ് അടയ്ക്കണം.

📌 അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച എല്ലാ വിദ്യാര്ഥികളും ജൂലായ് ഒമ്പതിന് മൂന്ന് മണിക്കകം കോളേജുകളില് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത് അഡ്മിഷന് എടുക്കണം. ശേഷമുണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടാന് ഹയര് ഓപ്ഷന് നിലനിര്ത്തിയാണ് പ്രവേശനം നേടേണ്ടത്..

🌐 cuonline.ac.in/ug/