ഹുവാവേ ഫോണുകളിൽ ഫേസ്ബുക്കിന് നിയന്ത്രണം

Posted on: June 8, 2019 4:01 pm | Last updated: June 8, 2019 at 4:04 pm

ഭാവിയിൽ ഹുവാവെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ ആപ്പ്ളികഷനുകൾ പ്രീ-ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് നിർത്താനൊരുങ്ങുന്നു. റോയിട്ടേഴ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചു പുതിയ ഫോണുകളിൽ ഫേസ്ബുക്, വാട്ട്സ്ആപ്പ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്നിവ പ്രീ-ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മുൻകൂട്ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹുവാവെയും ഫേസ്ബുക്കും തമ്മിൽ ഒരു വ്യാപാര കരാർ ഉണ്ടായിരുന്നു.

അതേസമയം നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഫേസ്ബുക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ ഒരു നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അവർക്കു തുടർന്നും അപ്ഡേഷനുകൾ ലഭ്യമാകും,പുതിയ ഫോണുകളിലെ പ്രീ-ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ മാത്രമാണ് നിർത്തലാക്കുന്നത്.