പി എസ് സി വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനം

Posted on: March 26, 2019 9:36 am | Last updated: March 26, 2019 at 9:36 am


തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യ വകുപ്പിലുൾപ്പെടെ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടത്താൻ ഇന്നലെ ചേർന്ന പി എസ് സി യോഗം തിരുമാനിച്ചു.

കാറ്റഗറി നമ്പർ 327/2018 പ്രകാരം ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ/കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഒന്നാം എൻ സി എ-എൽ സി/എ ഐ), കാറ്റഗറി നമ്പർ 329/2018 പ്രകാരം ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ്സർജൻ/കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഒന്നാം എൻ സി എ-ഒ എക്‌സ്), കാറ്റഗറി നമ്പർ 328/2018 പ്രകാരം ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ/കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഒന്നാം എൻ സി എ-ഹിന്ദു നാടാർ), കാറ്റഗറി നമ്പർ 68/2018 പ്രകാരം എക്‌സൈസ് വകുപ്പിൽ ഡ്രൈവർ (ഒന്നാം എൻ സി എ -എൽ സി/എ ഐ)തസ്തികകളിലാണ് ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടക്കുക. കാറ്റഗറി നമ്പർ 422/2017 പ്രകാരം കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഫാമിംഗ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് (ഫാക്ടറി), കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ 11/2018 പ്രകാരം ക്ലറിക്കൽ അറ്റൻഡർ (പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക നിയമനം) എന്നിവയുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

കാറ്റഗറി നമ്പർ 135/2018 പ്രകാരം മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ അനാട്ടമി (ഒന്നാം എൻ സി എ-എസ് സി), കാറ്റഗറി നമ്പർ 25/2018 പ്രകാരം കേരള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ (ഐ എം) അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ (പ്രൊഡക്ഷൻ), കാറ്റഗറി നമ്പർ 592/2017 പ്രകാരം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ സർവീസസ് വകുപ്പിൽ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (പട്ടികജാതി/പട്ടിക വർഗക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക നിയമനം), കാറ്റഗറി നമ്പർ 591/2017 പ്രകാരം ഫയർ ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ സർവീസസ് വകുപ്പിൽ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ (പട്ടിക വർഗക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക നിയമനം) തസ്തികകളുടെ ചുരുക്ക പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

കാറ്റഗറി നമ്പർ 166/2018 പ്രകാരം ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഇ സി ജി ടെക്‌നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് രണ്ട് (ഒന്നാം എൻ സി എ -ധീവര), കാറ്റഗറി നമ്പർ 167/2018 പ്രകാരം ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ ഡെന്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് രണ്ട് (ഒന്നാം എൻ സി എ-വിശ്വകർമ), കാറ്റഗറി നമ്പർ 345/2018 പ്രകാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബേങ്ക് ലിമിറ്റഡിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ (എൻ സി എ-ഈഴവ/തിയ്യ/ബില്ലവ) തസ്തികകളുടെ അഭിമുഖവും നടത്തും.