ബി പി എല്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് ഒരു രൂപ നിരക്കില്‍ 25 കിലോ അരി

Posted on: April 13, 2013 6:00 am | Last updated: April 13, 2013 at 1:41 am

കോഴിക്കോട്: ബി പി എല്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് ഈ മാസം കി. ഗ്രാമിന് ഒരു രൂപ നിരക്കില്‍ 25 കി.ഗ്രാം അരിയും രണ്ട് രൂപ നിരക്കില്‍ അഞ്ച് കി. ഗ്രാം ഗോതമ്പും ലഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. കി.ഗ്രാമിന് 6.20 രൂപ നിരക്കില്‍ അഞ്ച് കി.ഗ്രാം അരിയും 4.70 രൂപ നിരക്കില്‍ ഏഴ് കി.ഗ്രാം ഗോതമ്പും ലഭിക്കും.

എ പി എല്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് കി. ഗ്രാമിന് 8.90 രൂപ നിരക്കില്‍ പരമാവധി ആറ് കി. ഗ്രാം അരിയും 6.70 രൂപ നിരക്കില്‍ ഒരു കി. ഗ്രാം ഗോതമ്പും എസ് എസ് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ആറ് കി. ഗ്രാം അരിയും ഒരു കി. ഗ്രാം ഗോതമ്പും കി. ഗ്രാമിന് രണ്ട് രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും.
ബി പി എല്‍ ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്നാല്‍ കാര്‍ഡ് ലഭിക്കാത്ത എ പി എല്‍ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് കി. ഗ്രാമിന് 6.20 രൂപ നിരക്കില്‍ 19 കി.ഗ്രാം അരിയും 4.70 രൂപ നിരക്കില്‍ ആറ് കി. ഗ്രാം ഗോതമ്പും എ പി എല്‍ വിഹിതത്തിനു പുറമേ ലഭിക്കും. എ എ വൈ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഒരു രൂപ നിരക്കില്‍ 35 കി.ഗ്രാം അരിയും അന്നപൂര്‍ണ കാര്‍ഡുടമകള്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 10 കി.ഗ്രാം അരിയും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. കി.ഗ്രാമിന് 13.50 രൂപ നിരക്കില്‍ ബി പി എല്‍/ എ എ വൈ റേഷന്‍ കാര്‍ഡിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും 400 ഗ്രാം പഞ്ചസാര ഓരോ മാസവും ലഭിക്കും. എല്ലാ വൈദ്യുതീകരിച്ച വീടുകള്‍ക്കും അര ലിറ്റര്‍ മണ്ണെണ്ണയും വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത വീട്ടുകാര്‍ക്ക് നാല് ലിറ്റര്‍ മണ്ണെണ്ണയും ലിറ്ററിന് 16.50 രൂപക്ക് ലഭിക്കും. എ പി എല്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് 12 രൂപ നിരക്കില്‍ കാര്‍ഡൊന്നിന് രണ്ട് കി.ഗ്രാം ആട്ട പ്രതിമാസം ലഭിക്കും. എന്‍ഡോസള്‍ഫാര്‍ ദുരിതബാധിതര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി അര്‍ഹതപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. പരാതികള്‍ 1800-425-1550 എന്ന ടോള്‍ഫ്രീ നമ്പറില്‍ അറിയിക്കാം.