2020ന്റെ ഉണര്‍ത്തു പാട്ടുകള്‍

പ്രകൃതിക്കു മുമ്പില്‍ അഥവാ നമ്മുടെ ഭൗതിക സങ്കല്‍പ്പത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ശക്തിക്കു മുമ്പില്‍ മനുഷ്യന്‍ വളരെ നിസ്സാരനാണെന്ന പാഠമാണ് മഹാമാരികളും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും ലോകത്തിനു നല്‍കുന്നത്.

Latest news