പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സന്ദേശവുമായി വേദികൾ

തളിപ്പറമ്പ: എസ് എസ് എഫ് ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവ് വേദികൾ പേര് കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമായി. പ്രകൃതി സൗഹൃദ സംരക്ഷണ സന്ദേശമുയർത്തിയാണ് വിവിധ വേദികൾക്ക് പേര് നൽകിയത്. സംരക്ഷിത വനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ സൈലന്റ് വാലിയുടെ പേരിലാണ് പ്രധാന...

Latest news