രണ്ട് സിം കാര്‍ഡുള്ള ഫോണ്‍ മാരകായുധമല്ല; പോലീസിന് കാനത്തിന്റെ പരിഹാസം