എന്തൊക്കെ അറിയാം ? A to Z ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കാം

Posted on: September 20, 2019 11:04 pm | Last updated: September 20, 2019 at 11:04 pm

എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസിൽ പഠിച്ചത് ? ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകർ വിശദീകരിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ഈ രീതി വളരെ വ്യത്യസ്തമായി പുതുമയോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു അധ്യാപന തന്ത്രമാണ് എ ടു സെഡ് ചാർട്ട് ( A to Z).
എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

 • ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് എഴുതുക. ( പാഠഭാഗമോ സിദ്ധാന്തമോ ആശയമോ ചോദ്യമോ അങ്ങനെ എന്തുമാകാം)

 •  ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ A മുതൽ Z വരെ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതാനും അവക്ക് നേരേ ഓരോ വാക്യങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള കോളങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുക. ( മാതൃക ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു)ശേഷം ഈ ചാർട്ട് ചുമരിൽ പതിച്ച് ഈ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും അറിയാവുന്ന വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കാൻ കുട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെടാം. ( ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ ചെറിയ ചാർട്ട് പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ നൽകി അതിൽ എഴുതുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ നോട്ട്പുസ്തകത്തിൽ കോളം വരച്ച് ചെയ്യുകയോ ആകാം.)

 

 • പൂരിപ്പിച്ച കാർഡുകൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനെ കൊണ്ടും വായിപ്പിക്കാം. ഇതുവഴി പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടികൾക്ക് നേരത്തേ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് അധ്യാപകന് വിഷയത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി പാഠം അവതരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമല്ലോ.
  എപ്പോഴൊക്കെ
  ഉപയോഗിക്കാം?
 • കുട്ടികളുടെ മുൻകാല അറിവ് പരിശോധിക്കാൻ ക്ലാസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം.
 • പുതിയ പാഠഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ ചാർട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങാം.
 • ഇന്നത്തെ ക്ലാസിൽ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതി പ്രയോഗിക്കാം.
 • ഭാഷാ ക്ലാസുകളിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രമായി പരിഗണിക്കാം.
  എത്ര സമയം ?

പാഠഭാഗത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് സമയം നൽകാം. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനകം കൂടുതൽ വാക്കുകൾ എഴുതുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്രകാരം വളരെ വേഗത്തിൽ, കൂടുതൽ ആശയങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ഈ പ്രവർത്തനം വഴി സാധിക്കും.