പിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാണ് കളിക്കേണ്ടത്

ബംഗ്ലാദേശ് ക്യാപ്റ്റൻ
Posted on: June 17, 2019 1:24 pm | Last updated: June 17, 2019 at 1:24 pm
പിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാണ് കളിക്കേണ്ടത്. പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം ബംഗ്ലാദേശ് താരങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെ സ്വാധീനിക്കരുത്.

മശ്റഫെ മുർതസെ
ബംഗ്ലാദേശ് ക്യാപ്റ്റൻ