ന്യൂമാറ്റ്‌സ്-സംസ്ഥാനതല അഭിരുചി പരീക്ഷ 19 ന്

Posted on: January 17, 2019 1:30 pm | Last updated: January 17, 2019 at 1:30 pm

സ്‌കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന ന്യൂമാറ്റ്‌സ് പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല അഭിരുചി പരീക്ഷ ജനുവരി 19 ന് രാവിലെ 10.30 മുതൽ 11.30 വരെ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തും.

കേന്ദ്രങ്ങൾ:
1. തിരുവനന്തപുരം- ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പട്ടം.
2. കൊല്ലം- ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയിസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. കൊല്ലം.
3. പത്തനംതിട്ട- ഗവൺമെന്റ് എച്ച്.എസ്.എസ്. പത്തനംതിട്ട.
4. ആലപ്പുഴ- ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ആലപ്പുഴ.
5. കോട്ടയം – ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്. കോട്ടയം.
6. ഇടുക്കി- ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തൊടുപുഴ.
7. എറണാകുളം- ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. ആലുവ.
8. തൃശൂർ- കാൾഡിയൻ സിറിയൻ എച്ച്.എസ്.എസ്. തൃശൂർ.
9. പാലക്കാട്- ബി.ഇ.എം. എച്ച്.എസ്.എസ്. പാലക്കാട്.
10. മലപ്പുറം- ജി.ബി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മലപ്പുറം.
11. കോഴിക്കോട്- ഗവൺമെന്റ് മോഡൽ ബോയിസ് എച്ച്.എസ്.എസ്. മാനാഞ്ചിറ.
12. വയനാട്- ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കണിയാംപെറ്റ.
13. കണ്ണൂർ- തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ മോഡൽ എച്ച്.എസ്.എസ്.
14. കാസർഗോഡ്- ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.കാസർഗോഡ്