കുടുംബശ്രീ മൃഗ സംരംക്ഷണ മേഖല: 93 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി

Posted on: November 25, 2015 10:28 am | Last updated: November 25, 2015 at 10:28 am
SHARE

കല്‍പ്പറ്റ: കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സി.ഡി.എസ് മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന 3 മൃഗസംരക്ഷണ പദ്ധതികള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി ലഭിച്ചു. ക്ഷീരസാഗരം, ആട്ഗ്രാമം പദ്ധതികള്‍ക്ക് 93,50,000 രൂപയുടെ പദ്ധതിക്കാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത്.
ആര്‍ എം ഇ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമീണ മേഖലയില്‍ ചെറുകിട സംരംഭത്തിനായി 8,81,000 രൂപയുടെ പദ്ധതിക്കും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 192 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കും. ആട് ഗ്രാമം പദ്ധതി പ്രകാരം പുല്‍പ്പള്ളി സി ഡി എസിന് 18 യൂണിറ്റുകള്‍ക്കായി 28,50,000 രൂപയുടെയും, നൂല്‍പ്പുഴ സി.ഡി.എസിന് 5 യൂണിറ്റുകള്‍ക്കായി 7,50,000 രൂപയുടെയും ക്ഷീര സാഗരം പദ്ധതി പ്രകാരം മുള്ളന്‍കൊല്ലി സി ഡി എസിന് 10 യൂണിറ്റുകള്‍ക്ക് 57,50,000 രൂപയുടെയും പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത്.
മൂന്നു സി ഡി എസുകളില്‍ പുതുതായി നാല്ഗ്രാമീണ ചെറുകിട സംരംഭ യൂണിറ്റുകള്‍ക്കായി 8,81,000 രൂപയുടെ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആട് ഗ്രാമം പദ്ധതിയിലൂടെ 23 യൂണിറ്റുകളിലെ 115 അംഗങ്ങള്‍ക്കും, ക്ഷീരസാഗരം പദ്ധതിയിലൂടെ 50 അംഗങ്ങള്‍ക്കും, നാല് ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ മുഖേന 27 പേര്‍ക്കും ഉപജീവനം ഉറപ്പാക്കും.
മൃഗസംരംക്ഷണ മേഖലയില്‍ അംഗീകാരം ലഭിച്ച 2 ആട് ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് 36,50,000 രൂപയാണ് ചെലവ് വരുന്നത്. അതില്‍ 11,50,000 രൂപ സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന സബ്‌സിഡിയായിരിക്കും.
ബാക്കി തുക ബാങ്ക് വായ്പയും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവുമായിരിക്കും.
ക്ഷീര സാഗരം പദ്ധതിക്കായി 57,50,000 രൂപയാണ് പദ്ധതി പ്രകാരം ചെലവ് വരുന്നത്. 5 ലക്ഷം രൂപ സബ്‌സിഡിയായി നല്‍കും. 49,62,500 രൂപ ബാങ്ക് ലോണും ബാക്കി തുക ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവുമായിരിക്കും.
പൊഴുതന സി ഡി എസ് രണ്ട് ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ക്കും, പനമരം, പൂതാടി സി.ഡി.എസുകള്‍ ഓരോ ഗ്രാമീണ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ക്കുമായി 8,81,000 രൂപയുടെ പദ്ധതിക്കാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത്.
5,30,000 രൂപ ബാങ്ക് ലോണും, 81,000 രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവുമായിരിക്കും. 2,70,000 രൂപ സര്‍ക്കാര്‍ സബ്‌സിഡിയായി നല്‍കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here