ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍ നിയമനം പി എസ് സിക്ക്

Posted on: December 12, 2014 5:12 am | Last updated: December 11, 2014 at 11:13 pm

libraryതിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍, ജില്ല താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗണ്‍സില്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിടുന്ന 2014 പബഌക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ ബില്‍ നിയമസഭ പാസാക്കി. ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് കൗണ്‍സിലുകളിലെ നിയമനങ്ങള്‍ ഇനിമുതല്‍ പി എസ് സിയുമായി ആലോചിച്ചേ നടത്താന്‍ കഴിയൂ.