പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നു; നിയന്ത്രണം പരസ്യ ബാനറില്‍ മാത്രം

Posted on: November 18, 2014 11:17 am | Last updated: November 18, 2014 at 11:17 am

ക: ശൈത്യകാലി െആരംഭാേടെ തുടു വയനാിലെ പ്രകൃതസൗഹൃദവിനോദസാരം പാരിിതിക പ്രശ്‌ന് ഇടയാു വിധിലേ് നീുത് തടയാ വിനോദസാരകേ്രളി ാിക് നിയ്രണിന് കശന നടപടിക സ്വീകരിാ ജിാഭരണകൂടം താറാകണമെ് നാുകാ ആവശ്യെടുു.
ഓരോ ടൂറിസം സീസ കഴിയുാേഴേും ജിയിലെ പ്രധാന വിനോദസാരകേ്രളി വടിയുത് ട കണിന് ാികുകളാണ്. സാരിക കൊുവരു ഭ്യവസ്തുളും പാനീയളും പലാേഴും ാിക് കവറുകളിലാണ്. വിനോദസാരകേ്രളി വിശ്രമിുതിനിടെ ഭണശേഷം ഇവ ഉപേിു ാസാിക് മാലിന്യകൂാരം വിനോദസാര കേ്രളുടെ നിലനിിന് പോലും ഭീഷണിയാകു രൂപി എാറു്. ജിയുടെ പ്രവേശനകവാടമായ ലിടിയി പ്രഭാതിലും സായാിലും എു സാരിക സ്വകാര്യവാഹന ചുരം റോഡി െഇരുഭാഗളിലും പാ് ചെുതും പലാേഴും ഗതാഗതകുരുിന് കാരണമാകാറു്.
ഇവിടെയും സാികിന് ഉപയോഗം നിയി്രുക എ പരസ്യഫലകമാതെ ിക് ഉപയോഗനിയ്രണിന് ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകളൊും ജിാഭരണകൂടം നടി കാണുുമി.
വിനോദ സാരകേ്രളുടെ പ്രവേശനകേ്രളിലും ാസ്ിക് വിരു ബോധവത്രണിന് ഒാേ രാേ ഫലകളോ ഏതാനും ബാനറുകളോ മാത്രമാണ് കാണാ കഴിയുത്.
കുറുവാദ്വീപി െജൈവവൈവിധ്യവും ഔഷധസസ്യളുടെ സാിധ്യവും ഇാതാാ ഇതിനോടകം ഇവിടെയെിയ ാിക് മാലിന്യ ത െകാരണമായിു്. മദ്യകുികളും ഇരം കേ്രളി ഓരോ സീസണിലും വതോതി വധിുകയാണ്. ജിയിലെ പ്രധാന വന പാതകളിലൊം വിനോദസാരി െപേരി എുവ പലാേഴായി നിേപിു ാിക് മാലിന്യളുടെയും കണെടുാ ഞെിു വിവരളായിരിും ലഭിുക. വിനോദസാരി െപേരി ജി് ലഭിു വരുമാനൊളേറെ വയനാടി െജൈവ വൈവിധ്യ െനശിിു മാലിന്യളാണ് എിെടുതെ വസ്തുതയും വിസ്മരിരുത്. വനസംരണ സമിതികളുടെയും പ്രാദേശിക ജനകീയ കൂായ്മകളുടെയും പാളിാേടെ വിനോദസാരകേ്രളിലേ് ാികുമായി കടുവരുവരെ നിയി്രാ അടിയിര സംവിധാനമേെടുാ ജിാഭരണകൂടം താറകണം.